Βιογραφικό

  Επαγγελματική πείρα:

 -Δικηγόρος χειριζόμενη υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, αστικής, εμπορικής, τραπεζικής και διοικητικής φύσεως (2012)
 -Μεταφράσεις κειμένων κυρίως από ιταλικά σε ελληνικά και το αντίστροφο, νομικών, οικονομικών, ιατρικών κειμένων και εργασιών καθώς και
 δημοσίων εγγράφων (2010-)
Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια αστικών και εμπορικών υποθέσεων - ηλεκτρονική διαμεσολάβηση (ADR

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
-Διορισμένη Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με βαθμό 9,34 «πολύ καλά» (2012)
-18μηνη Άσκηση σε Δικηγορικό Γραφείο (2010-2012)
-Παρακολούθηση σεμιναρίων νομικής ορολογίας στην Αγγλική και στην Γαλλική Γλώσσα (2010-2011)
-Σεμινάριο Διαμεσολάβησης (2010)
-Πτυχίο Νομικής ΑΠΘ, με βαθμό 6,49 "καλώς" (2010)
-Πρακτική Άσκηση στη Διπλωματική Ακαδημία (2009)

Γλώσσες:
Δίγλωσση Ελληνικά- Ιταλικά
Αγγλικά (Proficiency of Michigan 2004)
Γαλλικά (Sorbonne C2 2010)
Γερμανικά (Zertificat 2006)
Ισπανικά (Παρακολούθηση μαθημάτων)

Προσόντα:
-Μέλος του Συλλόγου Γερμανόφιλων Νομικών και μέλος του Συλλόγου Ιταλικού Ινστιτούτου
-Πιστοποιητικό Γνώσεων Χρήσης Η/Υ (ECDL) και Διαδικτύου

Τομείς Δραστηριότητας

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ν. 3869/2010: εκπροσώπηση και προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, αίτηση υπαγωγής στον νόμο υπερχρεωμένων νοικοκυριών, εκπροσώπηση και παράσταση στο Δικαστήριο.

• Αποζημιώσεις: (από σύμβαση έργου, αδικοπραξία, ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις, ελαττωματική σύμβαση πώλησης, αδικαιολόγητος πλουτισμός), Προσβολή της Προσωπικότητας.

• Μισθώσεις: Μισθωτικές Συμβάσεις. Εμπορικές Μισθώσεις. Μισθωτικές Διαφορές. Αγωγές και Διαταγές Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων. Αγωγή Μείωσης μισθώματος με βάση τα άρθρα 288, 388 ΑΚ κλπ.

• Κληρονομικό: Διαθήκη. Αναγνώριση, Προσβολή και Ακύρωση Διαθηκών. Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομιών. Κληρονομικές Αγωγές.

• Εμπράγματο: Αγοραπωλησίες Ακινήτων. Έλεγχος Συμβολαίων. Έλεγχος τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Αντιπαροχές και Εργολαβικά Συμβόλαια. Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές Αγωγές. Αγωγές Διανομής. Προστασία της νομής και της κυριότητας. Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης.

• Κτηματολόγιο: Αίτηση και Καταχώριση Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων. Διορθώσεις και εγγραφές κτηματολογίου. Αγωγές κτηματολογίου.

• Οικογενειακό: Αγωγές Διαζυγίων. Αιτήσεις Συναινετικών Διαζυγίων με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφοτέρων των συζύγων. Αγωγές Επιμέλειας τέκνων. Διατροφές. Αναγνώριση και Προσβολή Πατρότητας. Υιοθεσία. Δικαστική Συμπαράσταση.

• Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο: Σύσταση, τροποποίηση, λυση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Ομόρρυθμης Εταιρίας Ο.Ε., Ετερόρρυθμης Εταιρίας Ε.Ε., Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε., Ανώνυμης Εταιρίας Α.Ε., Αφανούς Εταιρίας Αφ.Ε., Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ΙΚΕ. Εταιρικές Αγωγές. Σύσταση Σωματείων, Συλλόγων και Συνεταιρισμών.

• Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή: Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής που περιέχει άκυρους ΓΟΣ, ακύρωση συμβάσεων με παράνομους και καταχρηστικούς όρους.

• Δίκαιο Αξιόγραφων: Ανάληψη και διεκπεραίωση διαφορών από επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγή κτλ.

• Πτωχευτικό Δίκαιο: Διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης, διαδικασία πτώχευσης.

• Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ενημέρωση και νομική κάλυψη για την ίδρυση και την αντιμετώπιση διαφορών στο διαδίκτυο.

• Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Έλεγχος, Καταχώρηση και Κατοχύρωση Σήματος. Προστασία διακριτικών Γνωρισμάτων.

• Πνευματική Ιδιοκτησία: Κατοχύρωση και Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

• Διοικητικό Δίκαιο: Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών. Αγωγές, Προσφυγές, Εφέσεις και Αιτήσεις Ακυρώσεως όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

• Δίκαιο Αλλοδαπών: Άδεια Παραμονής, Αίτηση Ακύρωσης, Προσφυγή κατά αποόφαση επιστροφής.

• Διαμεσολάβηση: Εναλλακτική εξωδικαστική μορφή επίλυσης διαφορών, διαιτησία. Αυτές οι μορφές είναι διαδικασίες που έχουν ως σκοπό την επίλυση των διαφορών πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος.

Μεταφράσεις

• Μεταφράσεις και επικυρώσεις από την Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική και Γερμανική γλώσσα προς την ελληνική και αντιστρόφως:

Νομικών κειμένων, ήτοι ιδιωτικών συμφωνητικών, δικογράφων, συμβολαίων, πιστοποιητικών, κτλ.

Δημόσιων εγγράφων, ήτοι πτυχίων, πιστοποιητικών, φορολογικών εγγράφων, ιατρικών γνωματεύσεων, κτλ.

• Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων εξωτερικού, με δυνατότητα επικοινωνίας στην ιταλική, αγγλική, γαλλική, ισπανική και γερμανική γλώσσα.

• Διερμηνεία σε δικαστικές και άλλες υποθέσεις.

Επικοινωνία

Δωδεκανήσου 10Β, T.K. 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ/Φαξ 2310 529786, Κιν. 6972429022
Email: cristinakalaitzidou @ gmail.com

Θεσσαλονίκη: Δευτέρα - Παρασκευή
Βέροια: Κατόπιν ραντεβούΘάρσει, το τοι δίκαιον ισχύει μέγα Λάβε θάρρος διότι το δίκαιο έχει πολύ μεγάλη ισχύ
Ευριπίδης